Πολιτική Ποιότητας - Security
cronossecurity.com
cronossecurity.com
21923
page-template-default,page,page-id-21923,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος,  υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ της Εταιρίας αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με στόχο την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ της Εταιρίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων στόχων του Συστήματος Διαχείρισης αποτελούν:

 • Η ικανοποίηση των πελατών.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας.
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της.
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 • Η μείωση της επικινδυνότητας και την εξάλειψη επικίνδυνων περιστατικών στο χώρο εργασίας.
 • Η διασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας πραγματοποιούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται στο μέτρο του δυνατού οι επιβαρύνσεις στο περιβάλλον.

 

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, ώστε να αξιολογούνται μηνύματα ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των συναγομένων αναγκών των πελατών.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / Συνεργατών.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις διαδικασίες φύλαξης.
 • Η συνεχής ενημέρωση της Διοίκησης για νέες τεχνολογίες, προκειμένου να είναι διαρκώς ενήμερη για τα πιο σύγχρονα διεθνή δεδομένα.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε εξειδικευμένα κέντρα.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων, των μη ικανοποιητικών αξιολογήσεων προσωπικού, ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η τυποποιημένη αξιολόγηση της Εταιρίας από τους πελάτες της.
 • Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της Εταιρίας και των ευαίσθητων σημείων δραστηριότητάς της.
 • Η πρόληψη ατυχημάτων και γενικότερα εκδήλωσης κινδύνου κατά την εργασία.
 • Η διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωσή τους.